O firmie

Uchwałą nr XXV/235/97 Rady Gminy X z dnia 29 grudnia 1997 r. utworzono z dniem 1 stycznia 1998 r. gminną jednostkę organizacyjną w formie zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przedmiot działalności zakładu obejmował przede wszystkim oczyszczanie terenu gminy oraz gospodarkę wodociągową. Uchwałą nr XXVII/250/98 Rada Gminy X z dnia 30 kwietnia 1998 r. wprowadzono regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe, w którym określono mienie zakładu, formy działania, zasady gospodarki finansowej, strukturę organizacyjną itp. Zgodnie z regulaminem zakład działał w oparciu o mienie stanowiące własność komunalną gminy Jeleśnia, na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach. Zakładem kierował kierownik, którego powoływał i odwoływał Zarząd Gminy. Kierownik działał i reprezentował zakład  jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy. Kontrolę nad zakładem sprawował Wójt Gminy Jeleśnia.

W dniu 17 marca 1999 r. uchwałą nr IV/43/99 Rada Gminy Jeleśnia przekształciła formę organizacyjno-prawną Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Działający dotychczas w formie zakładu budżetowego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekształcony w jednostkę budżetową. Zobowiązano nowo powstałą jednostkę budżetową do dostosowania zasad planowania, ewidencji księgowej i sprawozdawczości do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Uchwałą nr XXXII/298/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rada Gminy Jeleśnia utworzyła Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni.

Od marca 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni działał w formie zakładu budżetowego użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej. Wójt Gminy Jeleśnia 1 czerwca 2006 roku upoważnił kierownika Zakładu do reprezentowania go i działania w jego imieniu, jak również do podejmowania czynności prawnych oraz rozporządzania mieniem i zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zatwierdzonym w tym samym czasie regulaminem organizacyjnym zakład świadczył usługi komunalne  w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (dział 900 rozdział 90003 klasyfikacji budżetowej), zaopatrzenie w wodę (dział 400 rozdział 40002), oczyszczanie i odprowadzanie ścieków (dział 900 rozdział 90001), zimowe utrzymanie dróg (dział 600 rozdział 60016) oraz wykonywał inne zadania zlecone przez Gminę Jeleśnia.

Z dniem 30 czerwca 2015 roku zlikwidowano zaklad budżetowy celem przekształcenia w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Jeleśnia. Od dnia 1 lipca 2015 roku zadania zlikwidowanego zakładu realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Jeleśnia Spółka z o.o.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Administracja:

- prezes zarządu

- dyrektor ds. zarządzania i logistyki

- inspektorzy ds. gospodarki komunalnej

Oczyszczalnia ścieków:

- majster

- kontrolerzy eksploatacji

- kierowcy

Pracownicy wodociągu w Sopotni Wielkiej:

- dyżurni pogotowani wodno-kanalizacyjnego

Pozostali pracownicy:

- odczytywacz wodomierzy - inkasent

- robotnicy gospodarczy 

- kierowcy

- sprzątaczka